Samochód

OC – odpowiedzialność za szkodę w mieniu lub na osobie wyrządzoną osobie trzeciej czynem niedozwolonym lub nienależytym wykonaniem zobowiązania.

AC – ubezpieczenie dobrowolne. Zapewnia zwrot kosztów naprawy uszkodzonego/zniszczonego pojazdu a w razie kradzieży zwrot jego wartości (nie więcej niż suma ubezpieczenia)

NNW – nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w następstwie którego ubezpieczony niezależnie i wbrew swojej woli doznał uszczerbku na zdrowiu lub w następstwie którego nastąpiła śmierć ubezpieczonego.

Assistance – ubezpieczenie dobrowolne, którego celem jest różnorodna pomoc techniczna, medyczna,informacyjna udzielana ubezpieczonemu w związku z zaistniałym nieszczęśliwym zdarzeniem.

Suma ubezpieczenia – kwota pieniężna stanowiąca górną granicę odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń w ramach której wypłacane jest odszkodowanie/świadczenie.