Turystyczne

  • Koszty leczenia (KL)
  • Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • Odpowiedzialność cywilna (OC)
  • Bagaż
  • Koszty z przerwaniem podróży
  • Sprzęt sportowy